CALL CENTER 02-866-2830-33  
 
 
หน้าแรก
            แนะนำองค์กร
ประวัติความเป็นมา
บทบาทหน้าที่
นโยบาย
สถานศึกษาในสังกัด
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
            การให้บริการด้านการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
            ดาวน์โหลดข้อมูล
            ข้อมูลสารสนเทศ
            ติดต่อสำนักงาน
            
 
 
 
ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการในการเรียนต่อระดับมัธยมศึกาษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลตามแบบติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียดงาน/โครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2558
ด่วนที่สุด การประกวดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แจ้งเวียนแบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การรายงานผลการการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558(แก้ไข)
ปรับตัวชี้วัดเนื้อหาการเรียนรู้ สาระการพัฒนาสังคมศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์) และรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง(หน้าที่พลเมือง)
การจัดทำแผนปฏิบัติงานการการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๕๘
ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2557
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
การแต่งตั้งครูประจำกลุ่ม
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ"ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ" ถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
การปรับผังรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของสถานี EVT
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยสื่อโทรทัศน์ ETV
แจ้งเปลี่ยน URL สำหรับการเข้าเว็บไซต์ ของสำนักงาน กศน.กทม.
หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา
 
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม พจท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการ งวดที่1 ประจำปี 58 วันจันทร์ที่23กพ.58 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
นายปกาสิต ตราชื่นต้อง รองผู่อำนวยการ. สำนักงาน กศน. กทม.เป็นประธานสนามสอบ [N-NET]. ได้ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน [N-NET] ณ. สนามสอบโรงเรียนวีรสุนทรบริหารธุรกิจ. ในระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอาสายุวกาชาดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานประกาศผลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี 2557
กศน.เขตคลองเตยจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ คืนความสุขให้เธอ ชาวเอกมัย
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
กศน.เขตพระนคร นำนักศึกษาระดับประถมและผู้ไม่รู้หนังสือเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธบางลำภู เขตพระนคร
         
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
-
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กศน. ปี 2558
-
สถาบันพระปกเกล้า ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
-
ขอความร่วมมือป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
-
หลักสูตรอาเซียนศึกษาออนไลน์ 60 ชั่วโมง
-
บริษัท อักษรโลจิสติกส์ มีความประสงค์รับนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงปิดเทอม
-
การเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558
-
แจ้งเวียนหนังสือของกรมบัญชีกลาง
-
โครงการประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยา ปี ๒๕๕๘
-
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย
-
เผยแพร่ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
-
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ"คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน"
-
สรรหาข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)สังกัดสำนักงาน กศน.
-
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
-
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.)
-
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
-
รณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์
-
ใบสมัครสมาชิก Gmail:bkk1.nfe.go.th
เว็บเครือข่าย
 
-
สำนักงาน กศน. New
-
สำนักงาน กศน.
-
กระทรวงศึกษาธิการ
-
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
-
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย
-
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
-
Google Mail
 
       
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ กิจการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
มีนาคม 2558
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 
 
 
Bangkok Office Of The Non-Formal And Informal Education.
161/10 Soi Arun Amarin 15 (measured Prayatm) Arun Amarin.
Banchanglor Bangkok 10700, Thailand
Tel : (02)866-2830-33 102, 114, 115 and (02)418-3567
Fax : (02) 418-3568, (02) 866-2839
Copyright© 2014 KORSORNOR BKK CO.,LTD. All Rights Reserved.
Visitor :