CALL CENTER 02-866-2830-33  
 
 
หน้าแรก
            แนะนำองค์กร
ประวัติความเป็นมา
บทบาทหน้าที่
นโยบาย
สถานศึกษาในสังกัด
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
            การให้บริการด้านการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
            ดาวน์โหลดข้อมูล
            ข้อมูลสารสนเทศ
            ติดต่อสำนักงาน
            
 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ บุคลากร สำนักงาน กศน.กทม.
ส่งรายชื่อ ครู กศน. เข้าร่วมโครงการ “การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.สายสามัญ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558
ด่วนที่สุด โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนปี 2558
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะและข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่จะประสงค์จะเรียนต่อหลักสูตรคู่ขนาน (ม.ปลายและสายอาชีพ)
ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการในการเรียนต่อระดับมัธยมศึกาษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลตามแบบติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียดงาน/โครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2558
ด่วนที่สุด การประกวดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แจ้งเวียนแบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การรายงานผลการการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558(แก้ไข)
ปรับตัวชี้วัดเนื้อหาการเรียนรู้ สาระการพัฒนาสังคมศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์) และรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง(หน้าที่พลเมือง)
การจัดทำแผนปฏิบัติงานการการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๕๘
ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2557
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
 
วันที่ 1 พ.ค.58 เวลา 10.00 น. ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผอ.สำนักงาน กศน.กทม. เป็นประธานการประชุมพิจารณาการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ประธานกลุ่มศูนย์ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.กทม.
ดร.วีระกุล. อรัณยะนาค. ผอ.สำนักงาน กศน.กทมและนายปกาสิต. ตราชื่นต้อง รอง ผอ สำนักงาน กศน.กทมเข้าร่วมประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับแรงงาน
โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ในระบบ GFMIS เขตภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
กศน.เขตลาดพร้าว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
กศน.เขตลาดพร้าว จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเทียบโอนผลการเรียนต่างหลักสูตร
ประชาสัมพันธ์กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง
กศน.เขตปทุมวัน จัดการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558
         
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
-
ประกาศ กศน.เขตตลิ่งชัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ครู ศรช. ในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม.ประจำปีงบประมาณ 2558
-
ประกาศ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.เขตตลิ่งชัน
-
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.เขตตลิ่งชัน
-
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร กศน.เพื่อประเมิณผล และพัฒนางาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558
-
ประกาศ กศน.เขตบางพลัด เ รื่องสอบราคาจ้างพิมพ์พนังสือเรียน
-
ขอเชิญร่วมงาน "มิติใหม่การศึกษาไทย เดินหน้าประเทศไทย" ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตตลิ่งชัน เ รื่องสอบราคาจ้างพิมพ์พนังสือเรียน
-
การบูชาเหรียญหลวงพ่อเพชร ที่ระลึกในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
-
download เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.กทม.
-
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2558
-
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
-
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
-
ประกาศ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.
-
สถาบันพระปกเกล้า ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
-
ขอความร่วมมือป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
-
หลักสูตรอาเซียนศึกษาออนไลน์ 60 ชั่วโมง
-
แจ้งเวียนหนังสือของกรมบัญชีกลาง
-
เผยแพร่ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
-
รณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์
เว็บเครือข่าย
 
-
สำนักงาน กศน. New
-
สำนักงาน กศน.
-
กระทรวงศึกษาธิการ
-
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
-
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย
-
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
-
Google Mail
 
       
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ กิจการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
พฤษภาคม 2558
อา พฤ
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
 
 
 
Bangkok Office Of The Non-Formal And Informal Education.
161/10 Soi Arun Amarin 15 (measured Prayatm) Arun Amarin.
Banchanglor Bangkok 10700, Thailand
Tel : (02)866-2830-33 102, 114, 115 and (02)418-3567
Fax : (02) 418-3568, (02) 866-2839
Copyright© 2014 KORSORNOR BKK CO.,LTD. All Rights Reserved.
Visitor :